Artikel 1 – Grondwet
Paragraaf 1a
Guilderland wordt geleid door een president die tijdens een door de Federale Overheid georganiseerde verkiezing democratisch gekozen wordt.

Paragraaf 1b
Stemmen op kandidaten die niet voldoen aan de vereisten voor het oppakken van het ambt, zoals beschreven in Artikel 1, Paragraaf 2b en Paragraaf 3a, zullen gezien worden als ongeldige stemmen en derhalve niet meegenomen worden als zijnde geldige stemmen bij het aanstellen van kandidaten in een bepaald beroep.

Paragraaf 1c
In het geval dat er geen verkiezing georganiseerd is in de ronde voor de huidige ronde, zal in de eerste 24 uur van de ronde in de Guilderland Burgerszaal een nieuwe verkiezing gehouden worden. Kandidaten kunnen zich enkel aanmelden voordat de handelsperiode begonnen is. De verkiezing zal 24 uur duren.

Paragraaf 1d
Indien de winnaar van de verkiezingen voor burgemeester ook de winnaar is van de verkiezingen voor president, zal deze persoon het ambt van Burgemeester op zich nemen, tenzij deze persoon niet voldoet aan de vereisten voor het oppakken van dit ambt.

Paragraaf 1e
In het geval dat de winnaar van de verkiezing niet beschikbaar is om de rol van president op te nemen, op grond van Artikel 1, Paragraaf 1b of 1d, zal automatisch de persoon die daarna de meeste stemmen heeft president worden, met inachtneming van de eerder genoemde paragrafen.
Op het moment dat er sprake is van een gelijk aantal stemmen tussen kandidaten en deze kandidaten voldoen aan de vereisten, zal een nieuwe verkiezing gehouden worden tussen deze kandidaten in de eerste 24 uur van de ronde. De verkiezing zal plaatsvinden in de Guilderland Burgerszaal en zal 24 uur duren. De burgemeester is verantwoordelijk voor het opzetten en starten van de verkiezing.

Paragraaf 1f
Totdat een nieuwe president aangesteld is zullen de bijbehorende clubs en de financiële manager in handen zijn van de burgemeester, zodat er geen problemen ontstaan aan het begin van de ronde door het ontbreken van een president.

Paragraaf 1g
Mochten zowel de president als de vicepresident niet beschikbaar zijn, dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven in de club Guilderland Burgerszaal. Deze verkiezingen zullen gehouden worden zoals ze in Artikel 1 Paragraaf 1h beschreven zijn.

Paragraaf 1h
Een Tussentijdse verkiezing voor president wordt op de volgende wijze georganiseerd:
- De Burgemeester start een nieuw topic met de titel 'Verkiezing President' waarin de verkiezing aangekondigd wordt;
- Direct na het aankondigen van de verkiezing, kunnen burgers van Guilderland zich 12 uur lang aanmelden voor de verkiezing;
- In het geval meer dan 1 burger zich heeft aangemeld voor de verkiezing, start een stemming die 24 uur lang zal duren;
- Alleen inwoners van Guilderland hebben het recht te stemmen.
Als de verkiezing afgelopen is zal de president aangesteld worden zoals beschreven staat in Artikel 1, Paragraaf 1e. Indien slechts 1 burger zich heeft aangemeld voor de verkiezing, zal deze aangesteld worden als president, mits deze kandidaat voldoet aan de vereisten gesteld aan het oppakken van het ambt.
Mocht er uit deze tussentijdse verkiezing geen nieuwe president gekozen worden, dan zal de zittende burgemeester de taken van de president overnemen en een vicepresident aanstellen. Deze vicepresident moet wel voldoen aan de vereisten zoals beschreven in Artikel 1 Paragraaf 2b, Paragraaf 3a.

Paragraaf 2a
De nationale taal van Guilderland is Nederlands.

Paragraaf 2b
Bestuurders van Guilderland zijn de nationale taal machtig om te communiceren met de inwoners van het land.

Paragraaf 2c
Iemand is de nationale taal machtig als zijn of haar voertaal de nationale taal is en er geen hulpmiddelen benodigd zijn zich uit te drukken in deze nationale taal. In geval van onduidelijkheid of twijfel is de zittende regering gerechtigd een oordeel te vellen middels een stemming volgens Artikel 2 paragraaf 6b.

Paragraaf 3a
Bestuurders en hun medewerkers zijn verplicht hun standplaats in Guilderland te hebben.

Paragraaf 3b
Een tijdelijke uitzondering hierop is mogelijk na goedkeuring met een meerderheid van stemmen volgens Artikel 2 Paragraaf 6b. Voor een burgemeester is het nooit mogelijk te verhuizen, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan wordt in de Mayor Manual.

Paragraaf 4
Het is niet toegestaan om door middel van aanvullende wetgeving regels voor regeringsleden omtrent criminele statussen aan te passen.

Paragraaf 5
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zonder de toestemming van de Federale Overheid.

Artikel 2 – Nationale Politiek
Paragraaf 1
Guilderland kent de volgende uitvoerende ordes van bestuur:
- Regeringsleden : Leden van de regering: president, vicepresident en ministers.
- Bestuurders : Regeringsleden, de burgemeester van Cashwijk en Financial Civil Servants.
- Medewerkers: Personen, behalve de Financial Civil Servant, die werken voor regeringsleden.

Paragraaf 2a
De president is verplicht om minimaal drie en maximaal twintig regeringsleden aan te stellen die hem helpen zijn verplichtingen te vervullen. Hij is gerechtigd om de burgemeester van Cashwijk aan te stellen als regeringslid. De president is zelf ook een regeringslid.

Paragraaf 2b
De president en minister belast met het organiseren van een nationaal juridisch systeem mogen geen criminele status hebben.

Paragraaf 2c
Burgemeesters die aangesteld worden als regeringslid, behouden het beroep 'Mayor'.

Paragraaf 2d
Regeringsleden, met uitzondering van de president en de burgemeesters, ontvangen het beroep 'Minister'.

Paragraaf 3
Alleen bestuurders van Guilderland hebben het recht om te posten in de club "Guilderland Paleis".
De president beheert die club en de clubs "Guilderland Burgerszaal" en "Embassy Guilderland". Hij is gerechtigd om andere regeringsleden moderator te maken om zo het beheer van de clubs over te dragen.

Paragraaf 4a
De verplichtingen van de president zijn:
- Het organiseren van een nationaal juridisch systeem;
- Het organiseren van een onderwijssysteem;
- Het beheren van de financiële manager van Guilderland;
- Het openen van stemmingen binnen 48 uur na een verzoek de stemming te openen, zoals bedoeld in Artikel 1 Paragraaf 3b, Artikel 2 Paragraaf 5 en Artikel 6 Paragraaf 3;
- Het melden van aangenomen wetsvoorstellen bij de Federale Overheid ter opname in het wetboek;
- Het vertegenwoordigen van Guilderland in internationale organisaties;
- Het beheren van de clubs behorende bij de Regering van Guilderland;
- Het ontslaan van regeringsleden of medewerkers in verband met inactiviteit, of het ontvangen van een criminele status in een functie waarin dit tot ontslag kan leiden binnen 48 uur nadat dit aangevraagd of geconstateerd is, al dan niet door het ontslag aan te vragen bij de Federale Overheid.

Paragraaf 4b
De president is verplicht om tenminste vier van zijn verplichtingen zoals bedoeld in Artikel 2, Paragraaf 4a toe te bedelen aan andere Regeringsleden. Regeringsleden mogen niet meer dan drie verplichtingen per lid overnemen.

Paragraaf 4c
Indien de president in de club Guilderland Paleis aangeeft tijdelijk zijn taken niet uit te kunnen voeren of minstens 24 uur afwezig is, is de vicepresident gemachtigd alle taken van de president over te nemen tot de president meldt weer aanwezig te zijn in de club Guilderland Paleis.

Paragraaf 5
De verplichtingen van regeringsleden zijn:
- Wetsvoorstellen doen en stemmen op wetsvoorstellen binnen de daarvoor geldende tijd;
- Stemmen op voorstellen in het kader van verhuizingen of aanvullende wetgeving binnen de daarvoor geldende tijd;
- Het aanvragen van het ontslag van regeringsleden of medewerkers in het geval van inactiviteit, verhuizen buiten Guilderland of het ontvangen van een criminal status in een functie waarin dit tot ontslag kan leiden binnen 48 uur nadat dit aangevraagd of geconstateerd is, al dan niet door het ontslag aan te vragen bij de Federal Government;
- Het overnemen van een verplichting opgedragen door de president.

Paragraaf 6a
Wetsvoorstellen zijn voorstellen waarmee wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de wet. Een wetsvoorstel wordt aangenomen indien een meerderheid van de regeringsleden voor het voorstel heeft gestemd, tijdens de daarvoor aangewezen stemperiode, middels het zeggen van 'voor' of 'tegen'. Een stemming duurt maximaal 48 uur en wordt geopend door de president of een door hem daartoe aangewezen Regeringslid.

Paragraaf 6b
Een wetsvoorstel kan alleen aangenomen worden wanneer minimaal de helft van de regeringsleden geen criminele status heeft bij aanvang, te controleren door de president. Bij wetsvoorstellen die betrekking hebben op artikel 4 moet dit minimaal twee derde van de regeringsleden zijn.

Paragraaf 6c
Overige voorstellen die tot stemming gebracht worden zijn voorstellen aangaande verhuizingen, verkiezingscriteria, aanvullende wetgeving en eventuele andere voorstellen. Een voorstel wordt aangenomen indien een meerderheid van de regeringsleden voor het voorstel heeft gestemd. In het geval van een gelijke stand heeft de president de beslissende stem. Een stemming duurt maximaal 48 uur en wordt geopend door de president of een door hem daartoe aangewezen regeringslid.

Paragraaf 6d
Een regeringslid mag door tijdelijke inactiviteit 1 stemming voor een voorstel missen. Bij een tweede gemiste voorstel zal het regeringslid ontslagen worden vanwege inactiviteit.

Paragraaf 6e
Een goedgekeurd wetsvoorstel dient door de president of een door hem daartoe aangewezen regeringslid gemeld te worden bij de Federal Government, alvorens het wordt geïmplementeerd in het wetboek tussen twee rondes in.

Paragraaf 7a
Een regeringslid is inactief als deze 48 uur niet ingelogd is geweest.

Paragraaf 7b
Indien een regeringslid inactief is, wordt het regeringslid ontslagen.

Paragraaf 8
Indien er geen voltallige regering is, is het niet mogelijk wetsvoorstellen goed te keuren.

Paragraaf 9
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zonder de toestemming van de Federale Overheid.

Artikel 3 – Lokale Politiek
Paragraaf 1a
Burgemeesters in Guilderland worden gekozen op basis van de Burgemeestersverkiezing zoals bedoeld in het Internationale Wetboek.

Paragraaf 1b
Indien geen winnaar van de Burgemeestersverkiezing kan worden geduid omdat er meer dan 1 kandidaat is met het meeste aantal stemmen, en niet een van beide de presidentsverkiezingen gewonnen heeft, zal er in de rustweek een door de president gehouden burgemeestersverkiezing plaatsvinden (in Guilderland Burgerszaal).

Paragraaf 2
In het geval een Stad zonder Burgemeester valt voor of gedurende de ronde, kunnen de Regeringsleden een nieuwe Burgemeester kiezen in de eerstvolgende 36 uur. De President kan echter ook kiezen om een Tussentijdse Verkiezing in het Gemeentehuis van desbetreffende Stad organiseren zoals bedoeld in Artikel 3, Paragraaf 3.

Paragraaf 3
Een Tussentijdse Verkiezing wordt op de volgende wijze georganiseerd:
- De President opent een topic met de titel "Verkiezing" in het Gemeentehuis;
- Direct na het openen van dat topic, kunnen burgers van die stad zich 12 uur lang aanmelden voor de verkiezing;
- In het geval meer dan 1 burger zich heeft aangemeld voor de verkiezing, start een stemming die 24 uur lang zal duren;
- Alleen inwoners van de desbetreffende stad hebben het recht te stemmen;
- De inwoner met de meeste stemmen ontvangen na 24 uur, wordt de nieuwe Burgemeester;
- In het geval slechts 1 burger zich heeft aangemeld voor de verkiezing, wordt deze burger de nieuwe Burgemeester.

Paragraaf 4a
De burgemeester van Cashwijk mag kavels in Cashwijk invorderen in het belang van Cashwijk of haar inwoners wanneer de eigenaar van de desbetreffende kavels de afgelopen 48 uur niet ingelogd is. Hiervoor hoeft de eigenaar van de kavel geen vergoeding te krijgen. De burgemeester van Cashwijk kan dit aanvragen bij de Federale Overheid.

Paragraaf 4b
Indien paragraaf 4a niet van toepassing is, dan mag de burgemeester van Cashwijk tevens kavels invorderen wanneer dit van belang is voor Cashwijk of haar inwoners en de eigenaar de kans heeft gehad de desbetreffende kavels voor de maximumprijs (conform hetgeen vastgesteld in de Mayor Manual) te verkopen. Bij invordering hoeft er geen vergoeding betaald te worden aan de eigenaar van de kavels

Artikel 4 – Veiligheid
Paragraaf 1a
(Poging tot) Letsel toebrengen, diefstal en beroving kan worden bestraft met een gevangenisstraf en inbeslagname van de inhoud van de rugzak.
Alle boetes kunnen door het automatische systeem en door officers gegeven worden.

Paragraaf 1b
Een officer in dienst van de burgemeester van Cashwijk kan een boete uitschrijven aan een inwoner van Cashwijk op basis van getuigenverklaringen.

Paragraaf 2b
In het geval van (een poging tot) geweld op een persoon zonder criminele status:
- 2000 I-Shell + 3% van de nettowaarde in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een pistool (schieten);
- 1250 I-Shell + 3% van de nettowaarde als een beroving heeft plaatsgevonden;
- 250 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een plank (neerknuppelen);

Paragraaf 2c
In het geval van (een poging tot) geweld op een persoon met criminele status:
- 250 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een pistool (schieten);
- 250 I-Shell als een beroving heeft plaatsgevonden;
- 100 I-Shell in het geval het geweld werd toegedaan met behulp van een plank (neerknuppelen);

Paragraaf 2d
- In het geval van een (poging tot) het plaatsen van een bom: 2500 I-Shell.
- In het geval van een (poging tot) winkeldiefstal: 2000 I-Shell.
- In het geval van een (poging tot) een bankoverval: 2500 I-Shell.
- In het geval van (een poging tot) het bekladden van gebouwen: 50 I-Shell.

Paragraaf 3a
In Guilderland is het bezit van de volgende goederen illegaal.
- pistolen;
- kruit;
- explosieven.

Paragraaf 3b
Illegale goederen mogen door officers verwijderd worden uit winkels.
Er worden geen boetes opgelegd voor het bezitten van illegale goederen.

Paragraaf 3c
Het bezitten van illegale goederen wordt gedoogd als:
- deze goederen geëxporteerd worden naar de burgemeester van Cashwijk door een inwoner van Guilderland;
- deze goederen bedoeld zijn voor verkoop door een inwoner van Guilderland.

Paragraaf 4a
Officers moeten in het bezit zijn van een geldig diploma dat is geregistreerd in het Degree Register van de Federal University als zij het beroep willen uitvoeren.

Paragraaf 4b
De burgemeester is verplicht minimaal één officer aan te stellen.

Paragraaf 4c
Een Officer mag een criminele status hebben.

Paragraaf 5
Het is aan de Regering om te besluiten of kruitlicenties uitgedeeld worden of niet. Er bestaat geen enkele verplichting om een kruitlicentie uit te delen.

Paragraaf 6
Artikel 4, paragrafen 3a, 3b, 3c en 3d en Artikel 4 paragraaf 4 zijn niet aan te passen middels aanvullende wetgeving.

Artikel 5 – Financiën
Paragraaf 1a
Het Regeringslid belast met het beheren van de financiële manager van Guilderland kan ter ondersteuning 1 FCS'er aanstellen.

Paragraaf 1b
Het Regeringslid belast met het organiseren van een nationaal juridisch systeem kan ter ondersteuning medewerkers aanstellen.

Paragraaf 1c
Het Regeringslid belast met het organiseren van het onderwijssysteem kan ter ondersteuning medewerkers aanstellen.

Paragraaf 1d
Een Burgemeester heeft de mogelijkheid tot het aannemen van officers.

Paragraaf 1e
Medewerkers kunnen zonder opgaaf van reden ontslagen worden door de persoon die ze aangesteld hebben, of de vervanger indien de functie door een ander vervuld wordt.

Paragraaf 2
Regeringsleden, Burgemeester(s) en werknemers zoals beschreven in Artikel 5 Paragraaf 1a, 1b, 1c en 1d hebben recht op salaris.

Paragraaf 3a
De volgende salarissen worden maximaal uitbetaald per beroep:
- Bestuurder: 2000 I-Shell per dag;
- Medewerker: 2000 I-Shell per dag;
- Burgemeester: 2000 I-Shell per dag;
- Officier: 2000 I-Shell per dag.

Paragraaf 3b
Salarissen worden niet uitbetaald als er sprake is van inactiviteit zoals bedoeld in Artikel 2 paragraaf 6b.

Paragraaf 4a
Regeringsleden en medewerkers van regeringsleden hebben recht op een bonus van 1000 I-Shell per dag dat hij in dienst is en in het bezit is van een lawyerdiploma. Officers hebben recht op een bonus van 1000 I-Shell per dag dat hij in dienst is en in het bezit is van een officerdiploma.

Paragraaf 4b
Een burgemeester heeft recht op een bonus van 20.000 I-Shell wanneer hij tenminste 20 dagen van een handelsperiode Burgemeester geweest is. Dit recht vervalt wanneer de kavelstaat aan het einde van de ronde onder de 90 punten is, te bepalen door de Federals na het aflopen van de ronde. Mocht er ten onrechte 20.000 I-Shell zijn verstrekt aan de mayor dient dit te worden teruggevorderd.

Paragraaf 4c
De maximale bonus bedraagt 1000 I-Shell per persoon per dag met een maximum 20000 I-Shell per persoon per handelsperiode.

Paragraaf 5
Het staat het Regeringslid belast met het beheren van de financiële manager van Guilderland vrij om de handel te stimuleren richting individuele burgers. Hij dient de regels omtrent het verstrekken van middelen kenbaar te maken in de Guilderland Burgerszaal.

Artikel 6 - Aanvullende wetgeving
Paragraaf 1a
Alle bestuurders van de regering van Guilderland mogen aanvullende wetgeving uitschrijven die voldoen aan de Internationale Wetgeving.

Paragraaf 1b
Er zijn twee soorten Aanvullende Wetgeving: Verordeningen en Richtlijnen

Paragraaf 2a
Alle medewerkers van de regering van Guilderland die Aanvullende Wetgeving uitschrijven, mogen dit slechts doen op de wetgeving die genoemd staat in het Nationale Wetboek van Guilderland.

Paragraaf 2b
(Vice)Presidenten en Ministers mogen aanvullende wetgeving uitschrijven op alle artikelen in het Nationale Wetboek van Guilderland, tenzij expliciet is aangegeven dat een artikel uitgesloten is van wijzigen middels aanvullende wetgeving. Een Vicepresident die niet ook als Minister aangesteld is mag dit enkel als de President meer dan 48 uur niet ingelogd is geweest.

Paragraaf 2c
Burgemeesters mogen aanvullende wetgeving uitschrijven op artikelen 3 tot en met 5 van het Nationale Wetboek van Guilderland, tenzij expliciet is aangegeven dat een artikel uitgesloten is van wijzigen middels aanvullende wetgeving.

Paragraaf 2d
FCS-ers mogen aanvullende wetgeving uitschrijven op artikelen 3 tot en met 5 van het Nationale Wetboek van Guilderland, tenzij expliciet is aangegeven dat een artikel uitgesloten is van wijzigen middels aanvullende wetgeving.

Paragraaf 2e
In ieder geval de volgende artikelen zijn niet aan te passen middels aanvullende wetgeving:
- Artikel 2, paragraaf 3a, 6a, 6b en 7
- Artikel 4, paragrafen 3a, 3b, 3c, 3d en 4
- Artikel 6
- Artikel 9
- Artikel 10
- Artikel 11

Paragraaf 3
Verordeningen en richtlijnen worden pas definitief uitgeschreven nadat deze ter stemming zijn gebracht volgens Artikel 2 Paragraaf 6b.

Paragraaf 4
Dit artikel is niet aan te passen middels aanvullende wetgeving.

Artikel 7 – Onderwijs
Paragraaf 1a
De minister van Onderwijs is verantwoordelijk voor alle aan het onderwijs gerelateerde zaken in Guilderland.

Paragraaf 1b
Examenuitslagen worden vastgelegd in het nationale examenregister, te vinden in de club Guilderland Paleis. In het examenregister staat:
- Naam leerling;
- Naam examinator/leraar;
- Datum van afname examen;
- Beoordeling van 0% tot 100%.

Paragraaf 1c
De minister van Onderwijs is enig directeur van het onderwijsinstituut van Guilderland. Deze onderwijsinstelling is gevestigd in de club Guilderland Burgerszaal.

Paragraaf 2a
De volgende diploma's worden door de overheid van Guilderland erkend en kunnen geregistreerd worden:
- Lawyer;
- Officer;
- Priest;
- Teacher.

Paragraaf 2b
De geldigheidsduur van de diploma's wordt bepaald door de Federale Overheid.

Paragraaf 3a
Een leraar dient het teacher diploma te hebben. Met het teacher diploma is leraar gerechtigd examens af te nemen voor alle diploma's.

Paragraaf 3b
Het teacher diploma wordt alleen verstrekt wanneer de aanvrager de diploma's bezit waarin de aanvrager examens gaat afnemen of deze examens tegelijkertijd met het examen voor teacher zelf aflegt.

Paragraaf 3c
De minister van Onderwijs is belast met het aannemen van leraren die voor de instelling examens afnemen, het verdelen van studenten onder de leraren en het uitgeven van diploma's.

Paragraaf 4a
Een diploma kan enkel aangevraagd worden als de leerling via een examen heeft aangetoond de kennis te bezitten die benodigd is voor het uitvoeren van de functies die bij het betreffende diploma behoren.

Paragraaf 4b
De minister van Onderwijs mag een diploma-aanvraag afwijzen, wanneer deze constateert dat het examen, ondanks dat de leerling het examen gehaald heeft, niet van voldoende kwaliteit is.

Paragraaf 4c
De minister van Financiën behoudt zich het recht voor om alle aanvragen van diploma's stil te zetten als de financiële situatie van Guilderland daar aanleiding toe geeft.

Paragraaf 5a
De minister van Onderwijs dient ervoor te zorgen dat de richtlijnen uiterlijk 24 uur na het begin van de ronde actueel zijn en te vinden zijn in de club Guilderland Burgerszaal. Uit deze richtlijnen dient te blijken:
- Welke kennis benodigd is voor het uitvoeren van de functies die bij het betreffende diploma horen;
- Waar de examens aan dienen te voldoen.
- Bij welke score een examen met voldoende resultaat is afgelegd;
- Hoeveel kansen een leerling kan benutten voor het behalen van het examen;
- Hoeveel de aanvraag van een diploma en/of examen kost;
- Hoelang een diploma geldig is;
- Hoeveel de nationale overheid bijdraagt in de kosten van het registreren van het diploma.

Paragraaf 5b
Deze richtlijnen zijn geldig tot nieuwe richtlijnen aangenomen worden. De richtlijnen kunnen een geldigheid hebben van langer dan één ronde.

Paragraaf 5c
Wanneer de richtlijnen meer dan 24 uur na het begin van de ronde gewijzigd worden, dan kunnen leerlingen, uitsluitend met betrekking tot examens gedaan in dezelfde ronde, met terugwerkende kracht een beroep doen op de nieuwe richtlijnen, wanneer deze in hun voordeel werken.

Paragraaf 5d
Een onvolkomenheid mag altijd gewijzigd worden. De gewijzigde richtlijnen zijn in dat geval met terugwerkende kracht voor de hele ronde geldig.

Artikel 8 – Justitie
Paragraaf 1
Het Regeringslid dat belast is met het organiseren van het justitiële systeem is het aanspreekpunt voor alle justitiële zaken.

Paragraaf 2a
Het Regeringslid dat belast is met het organiseren van het justitiële systeem is verplicht om in het geval van een aanvraag voor een rechtszaak een jury aan te stellen en een bijbehorend protocol duidelijk te maken.

Paragraaf 2b
Een jury bestaat uit twee personen en een juryvoorzitter, waarbij de juryvoorzitter in het bezit is van een lawyerdiploma. Alle juryleden hebben hun standplaats in Guilderland.

Paragraaf 2c
De jury beslist, bij meerderheid van stemmen, over de uitspraak in een rechtszaak volgens de geldende Internationale en Nationale wetgeving.

Paragraaf 2d
Een rechtszaak, niet zijnde een snelrechtprocedure, tussen twee personen en/of instanties met allebei een standplaats in Guilderland, dient in Guilderland door een jury behandeld te worden. Indien het starten van een rechtszaak langer dan 48 uur duurt na het aanvragen, is men gerechtigd uit te wijken naar de Internationale Rechtbank voor een deze zaak.

Paragraaf 2e
Hoger beroep bij de Internationale Rechtbank is mogelijk na een uitspraak door de jury.

Paragraaf 3
Iedereen met een aantoonbaar belang heeft de mogelijkheid een rechtszaak aan te vragen.

Paragraaf 4a
Het verloop van de rechtszaak dient na afloop van iedere rechtszaak opgeslagen te worden in de bibliotheek met een verwijzing naar dat document in het topic Jurisprudentie in Guilderland Paleis.

Paragraaf 4b
Bestaande jurisprudentie vervalt na 5 rondes en kan dan niet meer gebruikt worden.

Artikel 9 - Internationale Akkoorden
Paragraaf 1a
Een Internationaal Akkoord kan maximaal drie rondes geldig zijn.

Paragraaf 1b
Het is niet mogelijk om zonder nieuwe stemming een Internationaal Akkoord te verlengen.

Paragraaf 2
Deelname aan een Internationaal Akkoord is slechts mogelijk indien:
- minimaal tien inwoners van Guilderland hun stem kenbaar hebben gemaakt via een referendum, waarbij minstens zes inwoners voor deelname aan het akkoord moet zijn;
- Guilderland de mogelijkheid heeft het Internationaal Akkoord op te zeggen per einde handelsperiode zonder inmenging of verplichte toestemming van een ander land.

Paragraaf 3
Dit artikel kan niet worden gewijzigd via aanvullende wetgeving.

Artikel 10 – Referendum
Paragraaf 1
Een referendum moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- een referendum bestaat uit een topic met daarin de voorgestelde tekst in een club die goed bereikbaar is voor de inwoners van Guilderland;
- inwoners van Guilderland kunnen hun mening kenbaar maken met het plaatsen van de woorden ‘voor’ of ‘tegen’, met eventuele toelichting, waarbij duidelijk onderscheid moet zijn tussen de stem en de toelichting;
- het is 48 uur lang mogelijk om te reageren op het voorstel, waarna het referendum gesloten wordt.

Paragraaf 2a
Een stem op een referendum is ongeldig indien:
- de stemmer geen inwoner is van Guilderland gedurende het gehele referendum;
- er geen ‘voor’ of ‘tegen’ gemeld is door de stemmer, of als beide woorden gebruikt zijn (behalve als deze woorden in een duidelijke aangegeven toelichting gebruikt worden);
- een stemmer meerdere malen gestemd heeft. Alleen de laatste stem van een stemmer is geldig indien deze stem voldoet aan de voorwaarden voor een geldige stem;
- de account van de stemmer minder dan twee dagen oud is bij het starten van de stemming;
- een natuurlijk persoon met meer dan twee accounts een stem uitgebracht heeft.

Paragraaf 2b
Indien een stem niet ongeldig is op grond van Artikel 10 paragraaf 2a, dan is een stem geldig.

Paragraaf 3
Dit artikel kan niet worden gewijzigd via aanvullende wetgeving.